Сообщения

Կենսաբանություն

Изображение
ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐ15.05.2018 Համաձայն շատ գիտնականների կողմից ընդունված դասակարգման՝ մարդու բոլոր ժառանգական հիվանդությունները բաժանվում են 4 խմբի. Մեկ գենի մուտացիայով պայմանավորված հիվանդություններ, որոնց ժառանգումն իրականանում է մենդելյան օրինաչափությունների համաձայն, ուստի դրանց անվանում են նաև «միագեն մենդելյան հիվանդություններ», Քրոմոսոմային համախտանիշներ հանդիսանում են քրոմոսոմների կառուցվածքային կամ քանակական վերակառուցումներ։ Բազմագործոն հիվանդություններ, որոնց առաջացման համար անհրաժեշտ է ժառանգական և միջավայրի համապատասխան գործոնների զուգակցում։ Դրանց թվում են նաև որոշ ուռուցքային, ինչպես նաև օրգանիզմի ծերացման հետ կապված հիվանդություններ։ Ժառանգման ոչ ավանդական տիպ ունեցող միագեն (մոնոգենային) հիվանդություններ, որոնց սերնդեսերունդ ժառանգումը պայմանավորված չէ մենդելյան օրինաչափություններով։ Մուտացիա, գենոտիպի կայուն փոփոխություն, որը իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։ Մուտացիաների առաջացման պրոցեսը ստացել է մուտագենեզ անվանումը։ …

Քիմիա

Изображение
Առաջադրանքներ՝ 9-րդդաս. մայիսի 2-ից 8-ը

Թեմա`«Մետաղներ».
Մետաղներիընդհանուրբնութագրումը, ատոմներիկառուցվածքըՄետաղներիդիրքըքիմիականտարրերիպարբերականհամակարգում
Մենդելեևիպարբերականօրենք, քիմիականտարրերիհատկություններիպարբերականկախումըատոմիմիջուկիլիցքիցարտահայտողօրենք։ Բնությանհիմնականօրենքներիցէ, հայտնաբերելէԴ․Ի․Մենդելեևը, 1869 թվականինևվերջնականապեսձևակերպել

Քիմիա

Изображение
Երկաթ Երկաթ, քիմիականնշանը՝Fe (լատ.՝ Ferrum)։Երկաթը d-տարրէ, պարբերականհամակարգիութերորդխմբիերկրորդականենթախմբումէ, ատոմայինհամարը՝ 26։Այնսպիտակ-արծաթափայլմետաղէ։Ատոմիէլեկտրոնայինբանաձևնէ 1s22s22p63s23p63d64s2։ԲացիԷներգիականչորրորդմակարդակի 2 էլեկտրոնից, քիմիականկապերիառաջացմանըկարողենմասնակցելնաևերրորդմակարդակի d-էլեկտրոնները։Երկաթինբնորոշենգերազանցապես +2 և +3 օքսիդացմանաստիճանները։Սակայնկանշատքիչթվովխիստանկայունմիացություններ, որոնցումդրսևորվումէ +6 օքսիդացմանաստիճան։Բնությանմեջտարածվածությամբ (4,65%) զբաղեցնումէչորրորդնէ՝թթվածնից(O), սիլիցիումից (Si) ևալյումինից (Al[1]).) հետո։